krouzek:openai_api

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>OpenAI API example</title>
 
 <style>
 
 </style>
 
 <script>
   // Generate your API key on https://beta.openai.com/account/api-keys
   const API_TOKEN = 'get-your-own'
 
   async function queryOpenAI() {
     const url = 'https://api.openai.com/v1/completions'
     const bearer = 'Bearer ' + API_TOKEN
 
     let apiResponse = null
 
     const prompt = 'Bylo nebylo,'
 
     try {
       apiResponse = await fetch(url, {
         method: 'POST',
         headers: {
           'Authorization': bearer,
           'Content-Type': 'application/json'
         },
         body: JSON.stringify({
           'model': 'text-davinci-003',
           'prompt': prompt,
           'temperature': 1,
           'max_tokens': 500,
           'n': 3,
           'stream': false,
           'logprobs': null,
           'stop': '\n'
         })
 
 
       })
     } catch (error) {
       console.error('There was a problem fetching from OpenAI API: ' + error)
     }
 
     if (apiResponse) {
       const result = await apiResponse.json()
       console.log(result)
       for(const choice of result.choices){
         document.body.innerHTML += `<p>${prompt}${choice.text}</p>`
       }
     }
   }
 
   setTimeout(queryOpenAI, 0)
 </script>
</head>
 
<body>
 
</body>
</html>

Příklad výstupu

Bylo nebylo, jednou se žil statečný král. Ten měl tři dcery, které byly krásné a moudré. Jednoho dne to král zjistil, že mu vládne silný démon se jménem Zluco. Démon se chtěl oženit s jeho nejmladší dcerou, ale král nechtěl souhlasit. Démon udeřil na statky království a způsobil zříceninu a naprostou zkázu.

Bylo nebylo, jednou bydlela stařena s malou čarodějnicí v jedné chaloupce pod lesem. Stářena byla známá svou prozíravostí a malou čarodějnicí zase svou mocí zázraků. Každý den se spolu bavily a stařena jí neustále vyprávěla o svých zkušenostech a moudrosti. Čarodějnice byla velmi šťastná, že může něco takového dělat.

Bylo nebylo, žilo království, které se táhlo až k obzoru. Ve městech bylo štěstí a radost, ve vesnicích se tančilo. Lidé společně pracovali a sdíleli své bohatství.
 • krouzek/openai_api.txt
 • Poslední úprava: 2023/11/15 20:54
 • autor: 127.0.0.1